AYK BİLİŞİM BETA SÜRÜM

Kvkk Metni

KVKK Metni

İş bu bilgilendirme (aydınlatma) metni aykbilisim.com.tr firması olarak müşterilerini 6698 sayılı Kişisel bilgilerin (verilerin) Saklanması (korunması) kanun içeriği şahıs verilerinin firma tarafından kayıt altına alınmasına ilişkin olarak bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.  Şahsınıza bilgilerinizin (verilerinizin) bu bilgilendirme metni kapsamında kayıt altında tutulmasına ilişkin ayrıntılı bilgiyi (www.aykbilisim.com.com.tr) sayfasında bulunun Kişisel bilgilerin (verilerin) Saklanması ve kayıt altına alınması hususunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

 

A) Şahıs bilgilerinin (verilerinin) el edilme seçenekleri ile hukuki nedenleri şahsınıza ait bilgilerinizin, elektronik(dijital) yada fiziki ortamda toplanarak saklanmasıdır. Bu bilgilendirme metinin içeriğinde belirtilen hukuki nedenlerle toplanan şahsınıza ait bilgileriniz Kanunun 5 ve 6. Md. Gereğince belirlenen şartlar altında kayıt altına alınabilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

B) Şahıslara ait bilgilerin (verilerin) kayıt altına alınma nedenleri; kişisel bilgilerinizin, Kanunun 5 ve 6 maddeleri kapsamında belirtilen şahıs bilgileri kayıt alma şartları gereğince  firma tarafından sunulan hizmet ve ürünün şahısların kullanım alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre özel hale getirerek ilgili şahıslara tanıtımını ve tavsiye için gerekli faaliyetlerin oluşturularak yerine getirilmesi, firma  tarafından verilen hizmet ve sunulan ürünlerde şahısların yararlanabilmesi için, gerekli olan çalışmaların ilgili birimlerce yapılarak iş ile ilgili sürçlerin sürdürülmesi ve takibi, Firma tarafından sürdürülen ticari aktivitelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak iş birimlerince gerekli faaliyetlerin ve çalışmaların ifası ile buna bağlantılı olarak iş sürecinin devamının sağlanması, Firmanın ticari iş politikalarının ve taktiklerinin projelendirilmesi ile icrasıyla birlikte firmanın ve firma ile iş bağlantısı olan şahısların teknik, ticari iş ve hukuku güvenliğinin sağlanması nedeni ile kayıt altına alınmaktadır.

 

C)Şahsınıza ait bilgilerin taraflar arasında paylaşılabileceği ve bu paylaşımın nedenleri; kanunun 8 ve 9. Maddelerinde belirlenen kişisel bilgilerin kayıt altına alma şartları ve nedenleri kapsamında, firma tarafından verilen ürün ve hizmetlerin ilgili şahısların ihtiyaçlarına, beğenilerine ve kullanım alışkanlıklarına göre kişiye özel olarak önerme, tanıtma için gerekli faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, Firmanın verdiği  ürün ve hizmet olanaklarından ilgili şahısların yararlanmasını temin edebilmek için yapılması gereken çalışmaların, ilgili iş birimlerince yapılarak iş ile ilgili süreçlerin takibi ile devamını sağlamak, Firmanın iş ve ticari taktiklerinin projelendirilmesi birlikte yerine getirilmesi, firma ve firma ile bağlantılı yada bağlantılı halinde bilginin şahısların teknik, ticari iş ile birlikte hukuki güvenliğinin sağlanarak, amaç dışındaki durumlarda firmanın iş ortakları yada tedarikçileriyle hukuken yetki alanında sahip kurum, kuruluşlarla birlikte hukuken yetkiye sahip özel hukuk  tüzel  kişileriyle paylaşabilir.

 

D) Kişisel bilgi sahiplerinin hakları ve aşağıda belirlenen haklar kapsamında talepleriniz; Kişilerin KVKK   haklarını kullanmak amacı ile belirlenen yöntemler kapsamında firmaya ulaştırması halinde talepleriniz firmamız bünyesinde en kısa zaman içinde sonuçlandırmayı hedeflemekle birlikte en geç otuz(30) gün içinde değerlendirmeye alarak sonuçlandıracaktır.

 KVKK kapsamında kanunun 11. Maddesi gereğince haklarınız;

Kişisel bilgilerinizin kayıt altına alınıp alınmadığını öğrenmek, kayıt altına alınmış ise buna bağlı olarak bilgi talebinde bulunma, kayıt altına alının bilgilerinizin amaca uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığını öğrenerek tespit etme, yurt içinde ve yahut yurt dışında kişisel bilgilerinizin aktarıldığı diğer 3. Şahısları bilme, Kişisel bilgilerinizde yanlışlık veya eksiklik olması halinde düzeltilmesi yönünde talepte bulunma ve bu amaçla yapılan işlemde bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını talep etme, kanun ve bununla ilgili olarak diğer kanun hükümleri kapsamında bilgilerin kayıt altına alınmasına rağmen, kayıt altına alınması gerektiren nedenlerin ortadan kalması durumda ise şahsınıza ait bilgilerin silinmesi, yok edilmesini talep etme ve buna bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin aktarıldığın 3. Şahıslara da durumun bildirilmesi talebi, kayıt altına alınan bilgilerinizin özel olarak otomatik metotlar aracılığı ile incelenmesi nedeni ile şahısın kendi aleyhine bir durumun çıkması  haline itiraz etme, Kişisel bilgilerinizin kanunun kapsamı dışında aykırı olarak kayıt altına alınması nedeni ile  zarar görmesi halinde zararın giderilmesini isteme.

 

Kanunun 28. Maddesi ve 2 fıkrası kişilerin talep hakkının olmadığı durumlar ise; kişisel bilgileri kayıt altına almanın suç soruşturmaları, suç oluşumunun önlenmesi nedeni ile gerek görülmesi halinde, Kişinin kendisi tarafından açıkça ortaya konmuş kişisel bilgilerin kayıt altına alınması, kişisel bilgilerin kayıt altına alma kanının verdiği yetki kapsamında   yetkili kamu kurumu, kamu kurumu özelliğindeki meslek kuruluşları, denetleme vazifesinin, düzenleme vazifesinin yürütülmesi ve disiplin soruşturma ve kovuşturma hallerinde  gerekli olması halinde.

 

Kişisel bilgileri kayıt alma, vergi, mali işler bütçe konularına bağlantılı olarak devletin mali- ekonomik çıkarlarının korunmasının gerektiği durumlarda, bilgilere yönelik olarak tarafınıza sayılan haklar tarafınızca kabul görmeyecektir. Kanunun 28.maddesinin 1.fıkrasında ise aşağıdaki hallerde  kanunun çerçevesinde olmayacağından dolayı kişilerin talepleri ile bilgileri de kayıt altında olmayacaktır.

 

Kişisel bilgilerin, 3.kişilere verilmemesi ile bilgi güvenliğine bağlı sorumluluklara uyulması kaydıyla gerçek bireyler tarafından tam anlamıyla kendisi yara aynı hanede ikamet eden 1.dereceden aile fertleriyle ilgili aktiviteler kapsamında kayıt altına alınması.

 

Kişisel bilgilerin resmi sayısal değerleri ile ortak hale getirilmek yoluyla inceleme, projelenme ve sayısal değerler gibi amaçlarla kayıt altına alınması, Kişisel bilgilerin milli savunma ve güvenliği, kamu düzeni ve güvenliği, ekonomi ve mali güvenliği, özel hayatta ilişkin gizliliği ve kişilik haklarının edilmemesi ile birlikte suç oluşturmamak kaydı ile tarih, sana, edebiyat yada bilimsel hedeflerle, ifade özgürlüğü çerçevesinde kayda alınması. Kişisel bilgilerin milli savunma ve güvenliği, kamu güvenliği ve düzenini yada ekonomik ve mali güvenliği sağlayamaya amacı ile kanunla vazifelendirilmiş, kamu kuruluşlarının ve kurumlarınca yürütülen, koruyucu, önleyici ve istihbari aktiviteler kapmasında kayıt altına alınması.

 

Şahıs bilgilerinin kovuşturma, soruşturma, yargılama ve infaz işlemlerine bağlı olarak yargılama makamları ile infaz makamları tarafından kayıt altına alınması.

 

Kişiler yukarıda bahsedilen hakları kullanmak bilmek için “ Kişinin, Veri(bilgi) görevlisine yapacak olduğu başvuru dilekçesi ile gerçekleşecektir” Başvuru ilgili kişinin kimliğini kanıtlayacak (tespit) edecek belgeler eşliğinde aşağıda anlatılan seçenekler yolu ile gerçekleştirebilir.

 

Dolduracak olduğunuz formu ıslak imzalı bir suretini, noter  kanalıyla yada iadeli taahhütlü mektup yoluyla (Işık Mahallesi 1. Fener Sk. N:14 Maltepe/İstanbul-Türkiye) adresine gönderebilir, bir başka seçenekte formu 5070 sayılı elektronik imza kanunun çerçevesinde düzenleyerek güvenli e-imza ile imzalama işlemi gerçekleştikten sonra (info@altinusta.co  adresine elektronik kayıtlı e-posa yolu ile gönderebilirsiniz.  KVKK kurulunca ön görülen aşamaların takibi Firma, Kanun’da ihtiyatli sınırları kapsamında haklarını kullanmak isteyen kişilere, kanun kapmasında en geç (30) otuz gün içerisinde dönüş sağlamamaktadır. Şahıs bilgi sahipleri adına başvuruda bulunacak olan 3. Şahıslarında Kişisel bilgi sabi tarafından başvuruda bulunacak 3.şahısa noter tarafından düzenlenmiş özel vekaletname ile başvuruda bulunmalıdır. Yapılan başvurular kural gereği ücretsiz işleme tabi olmakla birlikte KVKK kurulunca belirlenen fiyat tarifesi (1) üzerinden fiyatlandırma yapabilmektedir.

 

Firma başvuru  yapan kişisel bilgilerinin olup olmadığının tespiti için ilgili şahıstan bilgi talebinde bulunabilir.

 

Başvuru aşamasında talep edilen konulara kesinlik kazandırmak için kişiye başvurusu ile alakalı sualler sorabilir.

 

Aykbilisim.com.tr | AYK BİLİŞİM | WEB TASARIMCI | SEO UZMANI | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.